RC Soaring.COM

2023 CVRC Fall Soaring Festival - Visalia, CA
23cvrc-group-adj.jpeg
IMG_8950.jpeg
20231006_100609.jpg
20231006_103828.jpg
385007952_24214707981509695_5797389739080583887_n.jpeg
385067741_7062905563743791_4156627255335963868_n.jpeg
385074317_24214707854843041_2283426018066150018_n.jpeg
386720000_10224894838342166_8618121348447703370_n.jpg
386736053_280857921567655_2008248549669657601_n.jpeg
386756251_7465101556853321_4294203602234432244_n.jpeg
387067210_280856998234414_7328918204678482636_n.jpeg
387098128_24214709671509526_3201907290678351383_n.jpeg
387112400_24214710224842804_5013772019917419365_n.jpeg
387730251_24230337586613401_4460274374286034396_n 2.jpeg
387740363_10159301485193204_4912963417196371264_n.jpeg
387741592_24230337129946780_6261338496268826027_n.jpeg
387751340_24233443832969443_7800231041192211135_n.jpeg
ALES Winners.jpeg
IMG_1997.jpeg
IMG_1998.jpeg
IMG_2004.jpeg
IMG_2007.jpeg
IMG_8962.jpeg
IMG_8963.jpeg
IMG_8964.jpeg
IMG_8966.jpeg
IMG_8967.jpeg
IMG_8969.jpeg
IMG_0495.JPG
IMG_0504.JPG
IMG_0536.JPG
IMG_0561.JPG
IMG_0563.JPG
IMG_0572.JPG
IMG_0580.JPG
IMG_0584.JPG
IMG_0598.JPG
IMG_0602.JPG
IMG_0568.JPG
IMG_0657.JPG
IMG_9050.jpeg
IMG_8983.jpeg
IMG_8984.jpeg
IMG_8986.jpeg
IMG_9002.jpeg
IMG_8995.jpeg
IMG_9006.jpeg
IMG_9008.jpeg
Jim Thomas - Middle of the Pack winner.jpeg
IMG_9075.jpeg
IMG_0684.JPG
Legacy Winners.jpeg
OPEN Winners 2.jpeg
RES Winners.jpeg
Screen Shot 2023-10-14 at 8.57.51 PM